Pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego


Anna Barska

Stopień i tytuł naukowy:

 • prof. dr hab.

Kontakt: abarska@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • status kobiet w krajach Maghrebu
 • wielokulturowość
 • transkulturowość
 • tożsamość
 • socjologia ciała
 • pamięć kulturowa
 • style życia
 • przestrzenie gościnności

Wybrane publikacje:

 • Status kobiety w tunezyjskim systemie obyczajowo-obrzędowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1994
 • Konflikt kulturowy w społeczeństwie algierskim w drugiej połowie XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998
 • Świat kobiet w krajach Maghrebu. Wokół tradycji i nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012
 • Działania kobiet w kontekście wiosny arabskiej. Przypadek Tunezji, w: T. Nawrocki, W. Świątkiewicz (red.), Ład społeczny i jego przetrwanie. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 192-200

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Antropologia kulturowa
 • Antropologia współczesności
 • Socjologia ciała
 • Socjologia rodziny
 • Socjologia kultury
 • Kultury Maghrebu
 • Komunikacja międzykulturowa
Kamilla Biskupska

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: kbiskupska@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia designu, projektowanie społeczne
 • pamięć społeczna ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich
 • krytyczna analiza dyskursu
 • socjologia wizualna

Wybrane publikacje:

 • Pamięć społeczna w zwierciadle języka. Analiza dyskursu pokolenia przełomu. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, ss 174
 • Analiza dyskursywna amerykańskich plakatów rekrutacyjnych okresy II wojny światowej, Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jak narzędzie propagandy wojennej, w: T.Ferenc, W. Dymarczyk, P. Chomczyński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011, s. 124 – 150
 • O obrazie w perspektywie analizy dyskursu. Kreowanie wizerunku Jana Pawła II w przekazie wizualnym „Gazety Wyborczej”, “Studia Socjologiczne”, 2012, nr 1, str. 245-268
 • O medialnych obrazach pamięci społecznej na przykładzie Śląska Opolskiego, w: Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J, Stachowiak (red.), Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2014, s. 291-314

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Krytyczna analiza tekstu
 • Socjologia wizualna
 • Socjologia designu
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
Andrzej Boczkowski

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr hab.

Kontakt: aboczkowski@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • jakość kształcenia uniwersyteckiego
 • system edukacji a rynek pracy
 • funkcjonalność systemu zdrowia

Wybrane publikacje:

 • Obserwacja w: H. Domański, W. Morawski, J. Mucha, M. Ofierska, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Encyklopedia socjologii, t. III, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000
 • Jakość kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym. Studium socjologiczne na przykładzie kształcenia podyplomowego; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011
 • Polski system zdrowia – paradygmaty, ideologie, dysfunkcjonalność, w: W. Kieżun (red.), Sprawniejsze państwo, Poltext Sp. z o.o., Warszawa 2015
 • Uniwersytet a kształcenie masowe. Od idei uniwersytetu do ideologii kształcenia na poziomie wyższym, Przegląd Socjologiczny, tom LXIII/3, 2014

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Socjologia edukacji
 • Socjologia zdrowia i  medycyny
 • Metodologia badań społecznych
Borys Cymbrowski

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: borys.cymbrowski@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

socjologia historyczna

antropologia kulturowa

socjologia jakościowa

socjologia literatury

socjologia przestrzeni

teoria społeczna

Wybrane publikacje:

 • Dylematy etyczne i ryzyko w badaniach terenowych,  „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 3, 2016, (współautor Dorota Rancew-Sikora)
 • W stronę socjologicznego ujęcia etyki badań naukowych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 3, 2016, (współautor Dorota Rancew-Sikora)
 • Centrum, peryferie i zależność ścieżkowa. Interpretacja teorii Immanuela Wallersteina w kategoriach path dependence, „Kultura i Historia”, 29/2016
 • Walka klas w społeczeństwie dworskim, „Kultura i Społeczeństwo” nr 1, 2015.
 • Od historyzmu do socjologii historycznej. Szkic o metodologii, w: B. Cymbrowski, K. Frysztacki (red.) Socjologia historyczna. Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Teoria społeczna i praktyka kulturowa
 • Zróżnicowanie społeczne i różnorodność kulturowa
 • Makrosocjologia
 • Społeczeństwa postkomunistyczne w Europie
 • Gender i społeczeństwo
 • Ruchy społeczne i organizacje pozarządowe
 • Socjologia miasta
Tadeusz Detyna

 Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: detyna@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • Przemiany społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Kambodży
 • Polacy na obczyźnie (Portugalia, Niemcy, Peru, Nowa Zelandia)
Wybrane publikacje:
 • Społeczeństwo kambodżańskie w okresie gwałtownych przemian oraz polskie reakcje na wydarzenia w tym kraju, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010
 • T. Detyna, J. Marszałek-Kawa (red.), Polska – Kambodża. Łączy nas bolesna przeszłość. Zbliży nas przyszłość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
 • Problemy społeczne Kambodży oraz wewnętrzne i międzynarodowe próby ich przezwyciężania, w: K. Frysztacki, M. Korzeniowski (red.), Wokół sposobów życia, kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązywania, Opole 2005, s. 119-T. 142
 • T. Detyna, D. Kisielewicz (red.), Wkład Polek na emigracji w rozwój kultury i nauki polskiej, Opole 2004
Zajęcia dydaktyczne:
 • Azja Południowo-Wschodnia jako region problemów, kontrastów i perspektyw
 • Patologia społeczna
 • Problemy współczesnej rodziny polskiej
 • Społeczeństwa Europy
Robert Geisler

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr hab.

Kontakt: rgeisler@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • Socjologia i antropologia gospodarki
 • Współczesne teorie społeczne
 • Metodologia badań jakościowych

Wybrane publikacje:

 • Taxi deregulation in Poland, w: M. DiBitetti, G.Gilardoni, P. D’Anselmi (red.), SMEs as the Unknown Stakeholder. Entrepreneurship in the Political Arena. Palgrave Macmillan, London 2013
 • Metodologia teorii postkolonialnej i teorii podmiotowości – zbieżności i konteksty, w: A. Mrozowicki, O. Nowaczyk, I. Szlachcicowa (red.), Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2013, s. 189 – 200
 • Gra o Śląsk? Problemy wynikające z procesów rewindykacji śląskiej tożsamości. Studium przypadku Ruchu Autonomii Śląska i Związku Ludności Narodowości Śląskiej, w: A. Sakson (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i w Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s.29-52 (współautor Patrycja Bałdys)
 • Fenomen śląskiej etniczności jako postkolonialna emancypacja „Pogranicze. Polish Borderland Studies” Tom 3, nr 2, s. 105-116

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Socjologia gospodarki
 • Antropologia gospodarki (Economic anthropology)
 • Socjologia polityki
 • Współczesna teoria społeczna i ich implementacja (Economy&Society)
Anna Kopczak-Wirga

Anna Kopczak-Wirga

 • dr

kontakt: kopczak@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • turystyka, podróż w wymiarze socjologicznym
 • relacje międzykulturowe (w kontekście etniczności)
 •  zagadnienie pamięci społecznej
 •  metodologia badań jakościowych

Wybrane publikacje:

 • Turystyka – aktorka na scenie czasu wolnego. Teatralizacja zjawisk turystycznych w ujęciu socjologicznym [w:] D. Mroczkowska (red.), Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy, Wydawnictwo Diffin SA, Warszawa 2011
 • Fenomenologia, socjologia fenomenologiczna i etnometodologia [w:] Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych, w: M.S. Szczepański, A. Śliz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014 (współautor Borys Cymbrowski)
 • Memory Materialization. The role of objects in recalling memories from journeys, “Quaesti”, vol.2, issue 1, December 2014 (współautor – Tomasz Wirga)
 • Crossing the borders. Tourist trips abroad in the biographies of Polish travelers, “Quaesti”, vol.4, issue1, December 2016

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Socjologia podróży
 • Podstawy metodologii badań socjologicznych
 • Nowe sposoby prowadzenia badań i analiz
 • Autoprezentacja. Wszystko o sztuce wystąpień publicznych

 

 

 

 

Marek Korzeniowski

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: mkorzeniowski@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • społeczne formy religii (sekularyzacja, dyferencjacja, prywatyzacja religii)
 • indywidualizacja/globalizacja
 • problematyka pracy w aspekcie aksjologicznym oraz innowacyjnym

Wybrane publikacje:

 • Religijność pokoleń. Studium rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2005
 • M. Korzeniowski, K. Frysztacki (red.), Wokół sposobów życia kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązywania. Opolskie studia socjologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005
 • Stosunek do wiary religijnej w warunkach pograniczności i wielokulturowości regionu (na przykładzie Opolszczyzny), w: A. Barska, M. Korzeniowski (red), Wielokulturowość–miedzykulturowość–transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007
 • M. Korzeniowski (red.), Problem pracy: miedzy szansami i zagrożeniami. Obiektywne i subiektywne bariery osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej w powrocie na otwarty regionalny rynek pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Badania empiryczne nad religijnością w Polsce
 • Socjologia religii
 • Podstawy ilościowej analizy danych (SPSS)
 • Bezrobocie w perspektywie socjologicznej
Elżbieta Nieroba

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: enieroba@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia kultury
 • instytucja muzeum
 • dziedzictwo kulturowe
 • pamięć społeczna
 • socjologia emocji

Wybrane publikacje:

 • E. Nieroba, Pomiędzy dobrem wspólnym a elitarnością. Współczesny model muzeum, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego: Opole 2016
 • Sfera publiczna – przestrzeń – muzeum. O zmieniającej się roli instytucji kultury, red. E. Nieroba, B. Cymbrowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego: Opole 2016
 • E. Nieroba, Coniuge et impera. Idea zarządzania humanistycznego muzeum w świetle badań empirycznych, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, nr 3, 2016
 • E. Nieroba, Muzeum empatyczne. O zmieniającej się roli odbiorcy kultury we współczesnym świecie w opinii muzealników, w: A. Ziębińska-Witek i G. Żuk (red.), Muzea w kulturze współczesnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Metodologia nauk społecznych
 • Podstawy metodologii badań socjologicznych
 • Metody i techniki badań społecznych
 • Analiza danych zastanych
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych (SPSS)
Magdalena Piejko

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: magdalena.piejko@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • metodologia badań społecznych, a w szczególności projektowanie i realizacja badań jakościowych
 • socjologia społecznie zaangażowana
 • socjologia wizualna
 • projektowanie społeczne
 • metodyka nauczania (socjologii) w szkołach średnich

Wybrane publikacje:

 • Skarby pamięci. Socjologiczna analiza fotografii rodzinnej, w: „Przegląd Socjologii Jakościowej” [http://www.qualitativesociologyreview.org], numer specjalny „Socjologia i antropologia wizualna: refleksje i zastosowanie
  w badaniach”, 2007
 • Dom i jego biografie : znaczenie zamieszkiwania dla użytkowników mebli, w: Kooperacja świata nauki i biznesu : studium sektora meblarskiego w województwie opolskim, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Opole 2014.
 • O (nie)przenikaniu się kultur w biografiach migrantów zarobkowych, w: Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa., vol. 6, 2015 (współautor – Michał Wanke)

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Badania etnograficzne i obserwacyjne
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych – CAQDA
 • Socjologia codzienności
 • Laboratorium prezentacji dyplomowych
Iwona Sobieraj

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: isobieraj@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • teoria, metodologia i praktyka ewaluacji
 • problematyka socjologii pogranicza, mniejszości narodowych i etnicznych
 • tematyka Kresów, pamięci społecznej i przekazu międzypokoleniowego Kresowian

Wybrane publikacje:

 • Badania ewaluacyjne w środowisku szkoły, Idee – metody – organizacja, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2014
 • Evaluation: Between Values and Indicators, w Business Ethics and Sustainable Development, Interdisciplinary theoretical and empirical studies, No. 2, ed. P. Kuzior,  Zabrze 2016, s: 105-113
 • Komunikacyjny i symboliczny wymiar edukacji językowej na Śląsku Opolskim – przypadek języka niemieckiego, „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. XXVII, cz.2, pod red. A. Sadowskiego i U. Abłażewicz-Górnickiej, Białystok 2016
 • (Nicht)erzählteGeschichten. Probleme der generationsübergreifendenÜberlieferung und der historischenSozialisation von FamilienimOppelnerSchlesien. W: Vergangenheit in GegenwartudnZukunft. Gliwice – Opole 2015

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Procedury badań ewaluacyjnych
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
 • Socjologia w działaniu
 • Metody i techniki badan społecznych
Teresa Sołdra-Gwiżdż

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr hab.

Kontakt: tsoldra@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia stosunków etnicznych,
 • socjologia edukacji
 • socjologia młodzieży
 • socjologia pracy

Wybrane publikacje:

 • Między rzeczywistością lokalną i regionalną. Wybrane instytucje społeczne Śląska Opolskiego, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole, 1997, ss. 165.
 • Socjologia wobec Śląska. Jedność czy wielość? Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2010, ss. 346.
 • Pamięć przeszłości jako bagaż czy grupowa duma? Postawa młodego pokolenia przesiedleńców kresów wschodnich II Rzeczypospolitej wobec rodzinnej pamięci przeszłości. „Politeja”2015 nr 3 (35), Uniwersytet Jagielloński, s. 281-294
 • „Wymuszona mobilność – wymuszona osiadłość”. O powojennych przesiedleniach i ich obecnych skutkach dla lokalnych społeczności”. „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R.XLII/zeszyt 4/2016, s.123 – 136. PAN, Komitet Badań nad Migracjami

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Współczesne Teorie Socjologiczne
 • Procesy Grupowe
Anna Śliz

Stopień i tytuł naukowy:

 • prof. dr hab.

Kontakt: asliz@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia teoretyczna
 • socjologia konfliktów społecznych i etnicznych
 • socjologia grup etnicznych
 • zmiana i rozwój społeczny
 • zjawisko wielokulturowości we współczesnym świecie

Wybrane publikacje:

 • Wielokulturowość: iluzje czy rzeczywistość? Socjologiczne studium przypadku na przykładzie Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, ss. 460
 • From Traditional Service to E-Service Market Change in Poland During Transformation 1989-2010, in: T. Burger-Helmchen (ed.) Entrepreneurship – Creativity and Innovative Business Models. Published by InTech, Rijeka 2012 (Croatia), 155-169 (współautor Marek S. Szczepański)
 • M.S. Szczepański, A. Śliz (red.), Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ss. 483
 • A Genealogy of Sociological Theories – An Attempt at General Reflection, “Polish Sociological Review”, 3 (191)/ 2015, s. 355-381 (współautor Marek S. Szczepański)

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Historia myśli społecznej i socjologicznej
 • Procesy zmiany społecznej
 • Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja
Michał Wanke

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: michal.wanke@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • tzw. “media społecznościowe” i tożsamości
 • substancje psychoaktywne i ich użytkownicy oraz polityki wobec nich
 • sztuka i przestrzeń publiczna
 • zróżnicowanie kulturowe
 • metody badawcze

Wybrane publikacje:

 • Debatując o zasadności wyborów miss uniwersytetu. Res Rhetorica, Numer 2 (2016) ss. 70-74 (współautor Katarzyna Molek-Kozakowska)
 • Badanie dizajnu przestrzeni użytkowych a kultury ich organizacji, w: M. Szewczuk-Stępień (red.), Innowacyjne Opolskie – efekty współpracy nauki i gospodarki, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Opole: 2015, ss. 105 – 118
 • O (nie)przenikaniu się kultur w biografiach migrantów zarobkowych, “Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” – Spotkanie kultur, A. Śliz, J. Kurczewska, M.S. Szczepański (red.). Tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 159-174 (współautor Magdalena Piejko)
 • Michał Wanke, E-mocje, przypadki rozszerzonej rzeczywistości afektywnej, w: A. Czerner, E. Nieroba (red.), Studia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Advanced Statistical Analysis for Social Sciences
 • Drugs and Dark Webs: Users, Markets, Research Technologies of the Self – #identity #socialmedia #sociology
 • Język angielski dla socjologów
 • Social Differentiation and Cultural Diversity
 • Cultures in Dialogue and Conflict
 • Gender-sensitivity projects: integrated knowledge and tools
prof. dr hab. Anna Barska

prof. dr hab. Anna Barska

profesor

Kontakt: abarska@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • status kobiet w krajach Maghrebu
 • wielokulturowość
 • transkulturowość
 • tożsamość
 • socjologia ciała
 • pamięć kulturowa
 • style życia
 • przestrzenie gościnności

Wybrane publikacje:

 • Status kobiety w tunezyjskim systemie obyczajowo-obrzędowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1994
 • Konflikt kulturowy w społeczeństwie algierskim w drugiej połowie XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998
 • Świat kobiet w krajach Maghrebu. Wokół tradycji i nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012
 • Działania kobiet w kontekście wiosny arabskiej. Przypadek Tunezji, w: T. Nawrocki, W. Świątkiewicz (red.), Ład społeczny i jego przetrwanie. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 192-200

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Antropologia kulturowa
 • Antropologia współczesności
 • Socjologia ciała
 • Socjologia rodziny
 • Socjologia kultury
 • Kultury Maghrebu
 • Komunikacja międzykulturowa
Kamilla Biskupska

Kamilla Biskupska

adiunkt

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia designu, projektowanie społeczne
 • pamięć społeczna ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich
 • krytyczna analiza dyskursu
 • socjologia wizualna

Wybrane publikacje:

 • Pamięć społeczna w zwierciadle języka. Analiza dyskursu pokolenia przełomu. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, ss 174
 • Analiza dyskursywna amerykańskich plakatów rekrutacyjnych okresy II wojny światowej, Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jak narzędzie propagandy wojennej, w: T.Ferenc, W. Dymarczyk, P. Chomczyński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011, s. 124 – 150
 • O obrazie w perspektywie analizy dyskursu. Kreowanie wizerunku Jana Pawła II w przekazie wizualnym „Gazety Wyborczej”, “Studia Socjologiczne”, 2012, nr 1, str. 245-268
 • O medialnych obrazach pamięci społecznej na przykładzie Śląska Opolskiego, w: Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J, Stachowiak (red.), Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2014, s. 291-314

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Krytyczna analiza tekstu
 • Socjologia wizualna
 • Socjologia designu
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

dr hab. Andrzej Boczkowski

profesor

Kontakt: aboczkowski@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • jakość kształcenia uniwersyteckiego
 • system edukacji a rynek pracy
 • funkcjonalność systemu zdrowia

Wybrane publikacje:

 • Obserwacja w: H. Domański, W. Morawski, J. Mucha, M. Ofierska, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Encyklopedia socjologii, t. III, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000
 • Jakość kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym. Studium socjologiczne na przykładzie kształcenia podyplomowego; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011
 • Polski system zdrowia – paradygmaty, ideologie, dysfunkcjonalność, w: W. Kieżun (red.), Sprawniejsze państwo, Poltext Sp. z o.o., Warszawa 2015
 • Uniwersytet a kształcenie masowe. Od idei uniwersytetu do ideologii kształcenia na poziomie wyższym, Przegląd Socjologiczny, tom LXIII/3, 2014

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Socjologia edukacji
 • Socjologia zdrowia i  medycyny
 • Metodologia badań społecznych
dr Borys Cymbrowski

dr Borys Cymbrowski

adiunkt

 

Kontakt: borys.cymbrowski@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

socjologia historyczna

antropologia kulturowa

socjologia jakościowa

socjologia literatury

socjologia przestrzeni

teoria społeczna

Wybrane publikacje:

 • Dylematy etyczne i ryzyko w badaniach terenowych,  „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 3, 2016, (współautor Dorota Rancew-Sikora)
 • W stronę socjologicznego ujęcia etyki badań naukowych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 3, 2016, (współautor Dorota Rancew-Sikora)
 • Centrum, peryferie i zależność ścieżkowa. Interpretacja teorii Immanuela Wallersteina w kategoriach path dependence, „Kultura i Historia”, 29/2016
 • Walka klas w społeczeństwie dworskim, „Kultura i Społeczeństwo” nr 1, 2015.
 • Od historyzmu do socjologii historycznej. Szkic o metodologii, w: B. Cymbrowski, K. Frysztacki (red.) Socjologia historyczna. Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Teoria społeczna i praktyka kulturowa
 • Zróżnicowanie społeczne i różnorodność kulturowa
 • Makrosocjologia
 • Społeczeństwa postkomunistyczne w Europie
 • Gender i społeczeństwo
 • Ruchy społeczne i organizacje pozarządowe
 • Socjologia miasta