Pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego

Anna Barska

Stopień i tytuł naukowy:

 • prof. dr hab.

Kontakt: abarska@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • status kobiet w krajach Maghrebu
 • wielokulturowość
 • transkulturowość
 • tożsamość
 • socjologia ciała
 • pamięć kulturowa
 • style życia
 • przestrzenie gościnności

Wybrane publikacje:

 • Status kobiety w tunezyjskim systemie obyczajowo-obrzędowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1994
 • Konflikt kulturowy w społeczeństwie algierskim w drugiej połowie XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998
 • Świat kobiet w krajach Maghrebu. Wokół tradycji i nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012
 • Działania kobiet w kontekście wiosny arabskiej. Przypadek Tunezji, w: T. Nawrocki, W. Świątkiewicz (red.), Ład społeczny i jego przetrwanie. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 192-200

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Antropologia kulturowa
 • Antropologia współczesności
 • Socjologia ciała
 • Socjologia rodziny
 • Socjologia kultury
 • Kultury Maghrebu
 • Komunikacja międzykulturowa
Kamilla Biskupska

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: kbiskupska@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia designu, projektowanie społeczne
 • pamięć społeczna ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich
 • krytyczna analiza dyskursu
 • socjologia wizualna

Wybrane publikacje:

 • Pamięć społeczna w zwierciadle języka. Analiza dyskursu pokolenia przełomu. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, ss 174
 • Analiza dyskursywna amerykańskich plakatów rekrutacyjnych okresy II wojny światowej, Socjologia wizualna w praktyce. Plakat jak narzędzie propagandy wojennej, w: T.Ferenc, W. Dymarczyk, P. Chomczyński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011, s. 124 – 150
 • O obrazie w perspektywie analizy dyskursu. Kreowanie wizerunku Jana Pawła II w przekazie wizualnym „Gazety Wyborczej”, “Studia Socjologiczne”, 2012, nr 1, str. 245-268
 • O medialnych obrazach pamięci społecznej na przykładzie Śląska Opolskiego, w: Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka, J, Stachowiak (red.), Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2014, s. 291-314

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Krytyczna analiza tekstu
 • Socjologia wizualna
 • Socjologia designu
 • Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
Andrzej Boczkowski

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr hab.

Kontakt: aboczkowski@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • jakość kształcenia uniwersyteckiego
 • system edukacji a rynek pracy
 • funkcjonalność systemu zdrowia

Wybrane publikacje:

 • Obserwacja w: H. Domański, W. Morawski, J. Mucha, M. Ofierska, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Encyklopedia socjologii, t. III, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000
 • Jakość kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym. Studium socjologiczne na przykładzie kształcenia podyplomowego; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011
 • Polski system zdrowia – paradygmaty, ideologie, dysfunkcjonalność, w: W. Kieżun (red.), Sprawniejsze państwo, Poltext Sp. z o.o., Warszawa 2015
 • Uniwersytet a kształcenie masowe. Od idei uniwersytetu do ideologii kształcenia na poziomie wyższym, Przegląd Socjologiczny, tom LXIII/3, 2014

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Socjologia edukacji
 • Socjologia zdrowia i  medycyny
 • Metodologia badań społecznych
Borys Cymbrowski

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: borys.cymbrowski@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

socjologia historyczna

antropologia kulturowa

socjologia jakościowa

socjologia literatury

socjologia przestrzeni

teoria społeczna

Wybrane publikacje:

 • Dylematy etyczne i ryzyko w badaniach terenowych,  „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 3, 2016, (współautor Dorota Rancew-Sikora)
 • W stronę socjologicznego ujęcia etyki badań naukowych, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, nr 3, 2016, (współautor Dorota Rancew-Sikora)
 • Centrum, peryferie i zależność ścieżkowa. Interpretacja teorii Immanuela Wallersteina w kategoriach path dependence, „Kultura i Historia”, 29/2016
 • Walka klas w społeczeństwie dworskim, „Kultura i Społeczeństwo” nr 1, 2015.
 • Od historyzmu do socjologii historycznej. Szkic o metodologii, w: B. Cymbrowski, K. Frysztacki (red.) Socjologia historyczna. Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Teoria społeczna i praktyka kulturowa
 • Zróżnicowanie społeczne i różnorodność kulturowa
 • Makrosocjologia
 • Społeczeństwa postkomunistyczne w Europie
 • Gender i społeczeństwo
 • Ruchy społeczne i organizacje pozarządowe
 • Socjologia miasta
Tadeusz Detyna

 Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: detyna@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • Przemiany społeczeństw Azji Południowo-Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Kambodży
 • Polacy na obczyźnie (Portugalia, Niemcy, Peru, Nowa Zelandia)
Wybrane publikacje:
 • Społeczeństwo kambodżańskie w okresie gwałtownych przemian oraz polskie reakcje na wydarzenia w tym kraju, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010
 • T. Detyna, J. Marszałek-Kawa (red.), Polska – Kambodża. Łączy nas bolesna przeszłość. Zbliży nas przyszłość, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008
 • Problemy społeczne Kambodży oraz wewnętrzne i międzynarodowe próby ich przezwyciężania, w: K. Frysztacki, M. Korzeniowski (red.), Wokół sposobów życia, kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązywania, Opole 2005, s. 119-T. 142
 • T. Detyna, D. Kisielewicz (red.), Wkład Polek na emigracji w rozwój kultury i nauki polskiej, Opole 2004
Zajęcia dydaktyczne:
 • Azja Południowo-Wschodnia jako region problemów, kontrastów i perspektyw
 • Patologia społeczna
 • Problemy współczesnej rodziny polskiej
 • Społeczeństwa Europy
Krzysztof Frysztacki

Stopień i tytuł naukowy:

 • prof. zw. dr hab.

Kontakt: kfrysztacki@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia miasta i korespondujące zagadnienia w zakresie studiów miejskich
 • stosunki i społeczności etniczne
 • podstawy i przejawy socjologii stosowanej
 • historia i teoria pracy socjalnej
 • socjologia problemów społecznych

Wybrane publikacje:

 • Polonia w dużym mieście amerykańskim. Studium przemian podspołeczności polonijnej w Buffalo. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1986
 • Miasta metropolitarne i ich przedmieścia. Z problematyki socjologii miasta oraz badań nad rzeczywistością krakowską. Kraków: UNIVERSITAS 1997
 • Socjalna Ameryka. O obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej w Stanach Zjednoczonych. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2005
 • Socjologia problemów społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2009

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Socjologia miasta
 • Socjologia problemów społecznych
 • Wybrane zagadnienia polityki społecznej i pracy socjalnej
 • Między Ameryką i Polską – analiza porównawcza
Robert Geisler

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr hab.

Kontakt: rgeisler@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • Socjologia i antropologia gospodarki
 • Współczesne teorie społeczne
 • Metodologia badań jakościowych

Wybrane publikacje:

 • Taxi deregulation in Poland, w: M. DiBitetti, G.Gilardoni, P. D’Anselmi (red.), SMEs as the Unknown Stakeholder. Entrepreneurship in the Political Arena. Palgrave Macmillan, London 2013
 • Metodologia teorii postkolonialnej i teorii podmiotowości – zbieżności i konteksty, w: A. Mrozowicki, O. Nowaczyk, I. Szlachcicowa (red.), Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2013, s. 189 – 200
 • Gra o Śląsk? Problemy wynikające z procesów rewindykacji śląskiej tożsamości. Studium przypadku Ruchu Autonomii Śląska i Związku Ludności Narodowości Śląskiej, w: A. Sakson (red.), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i w Europie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s.29-52 (współautor Patrycja Bałdys)
 • Fenomen śląskiej etniczności jako postkolonialna emancypacja „Pogranicze. Polish Borderland Studies” Tom 3, nr 2, s. 105-116

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Socjologia gospodarki
 • Antropologia gospodarki (Economic anthropology)
 • Socjologia polityki
 • Współczesna teoria społeczna i ich implementacja (Economy&Society)
Anna Kopczak-Wirga

Anna Kopczak-Wirga

 • dr

kontakt: kopczak@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • turystyka, podróż w wymiarze socjologicznym
 • relacje międzykulturowe (w kontekście etniczności)
 •  zagadnienie pamięci społecznej
 •  metodologia badań jakościowych

Wybrane publikacje:

 • Turystyka – aktorka na scenie czasu wolnego. Teatralizacja zjawisk turystycznych w ujęciu socjologicznym [w:] D. Mroczkowska (red.), Czas wolny. Refleksje, dylematy, perspektywy, Wydawnictwo Diffin SA, Warszawa 2011
 • Fenomenologia, socjologia fenomenologiczna i etnometodologia [w:] Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych, w: M.S. Szczepański, A. Śliz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014 (współautor Borys Cymbrowski)
 • Memory Materialization. The role of objects in recalling memories from journeys, “Quaesti”, vol.2, issue 1, December 2014 (współautor – Tomasz Wirga)
 • Crossing the borders. Tourist trips abroad in the biographies of Polish travelers, “Quaesti”, vol.4, issue1, December 2016

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Socjologia podróży
 • Podstawy metodologii badań socjologicznych
 • Nowe sposoby prowadzenia badań i analiz
 • Autoprezentacja. Wszystko o sztuce wystąpień publicznych

 

 

 

 

Marek Korzeniowski

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: mkorzeniowski@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • społeczne formy religii (sekularyzacja, dyferencjacja, prywatyzacja religii)
 • indywidualizacja/globalizacja
 • problematyka pracy w aspekcie aksjologicznym oraz innowacyjnym

Wybrane publikacje:

 • Religijność pokoleń. Studium rejonu kędzierzyńsko-kozielskiego, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2005
 • M. Korzeniowski, K. Frysztacki (red.), Wokół sposobów życia kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązywania. Opolskie studia socjologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005
 • Stosunek do wiary religijnej w warunkach pograniczności i wielokulturowości regionu (na przykładzie Opolszczyzny), w: A. Barska, M. Korzeniowski (red), Wielokulturowość–miedzykulturowość–transkulturowość w perspektywie europejskiej i pozaeuropejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007
 • M. Korzeniowski (red.), Problem pracy: miedzy szansami i zagrożeniami. Obiektywne i subiektywne bariery osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej w powrocie na otwarty regionalny rynek pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Badania empiryczne nad religijnością w Polsce
 • Socjologia religii
 • Podstawy ilościowej analizy danych (SPSS)
 • Bezrobocie w perspektywie socjologicznej
Elżbieta Nieroba

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: enieroba@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia kultury
 • instytucja muzeum
 • dziedzictwo kulturowe
 • pamięć społeczna
 • socjologia emocji

Wybrane publikacje:

 • E. Nieroba, Pomiędzy dobrem wspólnym a elitarnością. Współczesny model muzeum, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego: Opole 2016
 • Sfera publiczna – przestrzeń – muzeum. O zmieniającej się roli instytucji kultury, red. E. Nieroba, B. Cymbrowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego: Opole 2016
 • E. Nieroba, Coniuge et impera. Idea zarządzania humanistycznego muzeum w świetle badań empirycznych, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej”, nr 3, 2016
 • E. Nieroba, Muzeum empatyczne. O zmieniającej się roli odbiorcy kultury we współczesnym świecie w opinii muzealników, w: A. Ziębińska-Witek i G. Żuk (red.), Muzea w kulturze współczesnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Metodologia nauk społecznych
 • Podstawy metodologii badań socjologicznych
 • Metody i techniki badań społecznych
 • Analiza danych zastanych
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych (SPSS)
Magdalena Piejko

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: magdalena.piejko@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • metodologia badań społecznych, a w szczególności projektowanie i realizacja badań jakościowych
 • socjologia społecznie zaangażowana
 • socjologia wizualna
 • projektowanie społeczne
 • metodyka nauczania (socjologii) w szkołach średnich

Wybrane publikacje:

 • Skarby pamięci. Socjologiczna analiza fotografii rodzinnej, w: „Przegląd Socjologii Jakościowej” [http://www.qualitativesociologyreview.org], numer specjalny „Socjologia i antropologia wizualna: refleksje i zastosowanie
  w badaniach”, 2007
 • Dom i jego biografie : znaczenie zamieszkiwania dla użytkowników mebli, w: Kooperacja świata nauki i biznesu : studium sektora meblarskiego w województwie opolskim, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Opole 2014.
 • O (nie)przenikaniu się kultur w biografiach migrantów zarobkowych, w: Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa., vol. 6, 2015 (współautor – Michał Wanke)

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Badania etnograficzne i obserwacyjne
 • Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych – CAQDA
 • Socjologia codzienności
 • Laboratorium prezentacji dyplomowych
Iwona Sobieraj

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: isobieraj@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • teoria, metodologia i praktyka ewaluacji
 • problematyka socjologii pogranicza, mniejszości narodowych i etnicznych
 • tematyka Kresów, pamięci społecznej i przekazu międzypokoleniowego Kresowian

Wybrane publikacje:

 • Badania ewaluacyjne w środowisku szkoły, Idee – metody – organizacja, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2014
 • Evaluation: Between Values and Indicators, w Business Ethics and Sustainable Development, Interdisciplinary theoretical and empirical studies, No. 2, ed. P. Kuzior,  Zabrze 2016, s: 105-113
 • Komunikacyjny i symboliczny wymiar edukacji językowej na Śląsku Opolskim – przypadek języka niemieckiego, „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. XXVII, cz.2, pod red. A. Sadowskiego i U. Abłażewicz-Górnickiej, Białystok 2016
 • (Nicht)erzählteGeschichten. Probleme der generationsübergreifendenÜberlieferung und der historischenSozialisation von FamilienimOppelnerSchlesien. W: Vergangenheit in GegenwartudnZukunft. Gliwice – Opole 2015

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Procedury badań ewaluacyjnych
 • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
 • Socjologia w działaniu
 • Metody i techniki badan społecznych
Teresa Sołdra-Gwiżdż

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr hab.

Kontakt: tsoldra@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia stosunków etnicznych,
 • socjologia edukacji
 • socjologia młodzieży
 • socjologia pracy

Wybrane publikacje:

 • Między rzeczywistością lokalną i regionalną. Wybrane instytucje społeczne Śląska Opolskiego, Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole, 1997, ss. 165.
 • Socjologia wobec Śląska. Jedność czy wielość? Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, Opole 2010, ss. 346.
 • Pamięć przeszłości jako bagaż czy grupowa duma? Postawa młodego pokolenia przesiedleńców kresów wschodnich II Rzeczypospolitej wobec rodzinnej pamięci przeszłości. „Politeja”2015 nr 3 (35), Uniwersytet Jagielloński, s. 281-294
 • „Wymuszona mobilność – wymuszona osiadłość”. O powojennych przesiedleniach i ich obecnych skutkach dla lokalnych społeczności”. „Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny” R.XLII/zeszyt 4/2016, s.123 – 136. PAN, Komitet Badań nad Migracjami

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Współczesne Teorie Socjologiczne
 • Procesy Grupowe
Anna Śliz

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr hab.

Kontakt: asliz@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia teoretyczna
 • socjologia konfliktów społecznych i etnicznych
 • socjologia grup etnicznych
 • zmiana i rozwój społeczny
 • zjawisko wielokulturowości we współczesnym świecie

Wybrane publikacje:

 • Wielokulturowość: iluzje czy rzeczywistość? Socjologiczne studium przypadku na przykładzie Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, ss. 460
 • From Traditional Service to E-Service Market Change in Poland During Transformation 1989-2010, in: T. Burger-Helmchen (ed.) Entrepreneurship – Creativity and Innovative Business Models. Published by InTech, Rijeka 2012 (Croatia), 155-169 (współautor Marek S. Szczepański)
 • M.S. Szczepański, A. Śliz (red.), Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014, ss. 483
 • A Genealogy of Sociological Theories – An Attempt at General Reflection, “Polish Sociological Review”, 3 (191)/ 2015, s. 355-381 (współautor Marek S. Szczepański)

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Historia myśli społecznej i socjologicznej
 • Procesy zmiany społecznej
 • Wielokulturowość: konflikt czy koegzystencja
Marek S. Szczepański

Stopień i tytuł naukowy:

 • prof. zw. dr hab.

Kontakt: mszczepanski@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • socjologia teoretyczna
 • socjologia regionu i społeczności lokalnych
 • socjologia miasta i przestrzeni
 • socjologia zmiany i rozwoju społecznego
 • socjologia konfliktów społecznych i etnicznych

Wybrane publikacje:

 • K. Krzysztofek, M.S. Szczepański: Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005, ss. 313
 • B. Jałowiecki, M.S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej (wyd. II poprawione i uzupełnione), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, ss. 469
 • M.S. Szczepański, A. Śliz, R. Geisler, B. Cymbrowski (Wybór, wprowadzenie i opracowanie): Socjologia regionu i społeczności lokalnych. Antologia. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, ss. 456
 • M.S. Szczepański, K. Szafraniec, A. Śliz: Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany. Ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2015, ss. 366

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Teorie zmiany i rozwoju społecznego
 • Socjologia miasta i przestrzeni
 • Współczesne teorie socjologiczne
Michał Wanke

Stopień i tytuł naukowy:

 • dr

Kontakt: michal.wanke@uni.opole.pl

Konsultacje

Zainteresowania badawcze:

 • tzw. “media społecznościowe” i tożsamości
 • substancje psychoaktywne i ich użytkownicy oraz polityki wobec nich
 • sztuka i przestrzeń publiczna
 • zróżnicowanie kulturowe
 • metody badawcze

Wybrane publikacje:

 • Debatując o zasadności wyborów miss uniwersytetu. Res Rhetorica, Numer 2 (2016) ss. 70-74 (współautor Katarzyna Molek-Kozakowska)
 • Badanie dizajnu przestrzeni użytkowych a kultury ich organizacji, w: M. Szewczuk-Stępień (red.), Innowacyjne Opolskie – efekty współpracy nauki i gospodarki, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Opole: 2015, ss. 105 – 118
 • O (nie)przenikaniu się kultur w biografiach migrantów zarobkowych, “Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa” – Spotkanie kultur, A. Śliz, J. Kurczewska, M.S. Szczepański (red.). Tom 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 159-174 (współautor Magdalena Piejko)
 • Michał Wanke, E-mocje, przypadki rozszerzonej rzeczywistości afektywnej, w: A. Czerner, E. Nieroba (red.), Studia z socjologii emocji. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012

Najważniejsze zajęcia dydaktyczne:

 • Advanced Statistical Analysis for Social Sciences
 • Drugs and Dark Webs: Users, Markets, Research Technologies of the Self – #identity #socialmedia #sociology
 • Język angielski dla socjologów
 • Social Differentiation and Cultural Diversity
 • Cultures in Dialogue and Conflict
 • Gender-sensitivity projects: integrated knowledge and tools

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close